Ücretsiz E-Dergiler

3e Electrotech Dergisi
Akademik Geriatri Dergisi
Aksiyon
Amme İdaresi Dergisi
Ankara Bar Review
Ankara Barosu Dergisi
Ankara Law Review
Ankara Üniv Hukuk Fak. Dergisi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi
Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul
Atatürk Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Ay Vakti
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Belgeler Dergisi
Belleten
Bilig  Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Birikim Dergisi
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD)-Hacettepe Üniversitesi Yayını
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Değerler Eğitimi Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Dil Dergisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
Eğitim ve Bilim Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Erzincan Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Gazi Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Spor Bil. Dergisi
History Studies: International Journal of History
İnönü Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı
İstanbul Üniv Hukuk Fak Dergisi
Karadeniz Araştırmaları Dergisi
Karadeniz İncelemeleri Dergisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
Littera Dergisi
Makinetek Dergisi
Maramara Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
Maramara Üniversitesi Coğrafya Dergisi
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Milletlerarası Hukuk ve Miletlerarası Özel Hukuk Bülteni
Milli Eğitim Dergisi
Milli Folklor
Mostar Dergisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Otam (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
Otomasyon Dergisi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Rekabet Dergisi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniv Hukuk Fak. Dergisi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
SUMAE – YUNUS Araştırma Bülteni
Tarih İncelemeleri Dergisi
Turkish Journal Of Botany
Turkish Journal of Education
Turkish Public Administration Annual
Turkish Studies
TurkishYearbook of Human Rights
Türk Dili (Türk Dil Kurumu)
Türk Geriatri Dergisi
Türk Psikoloji Dergisi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Dergisi
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası Müzik Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Yasama Dergisi
Ziya Gökalp Dergis