YAYIN BAŞVURU TALEPLERİ

           Yayın başvuru talepleri, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayın Yönergesi (madde 11) dikkate alınarak yapılır.

  1.  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları olarak basılması talep edilen yayınlar, eser sahibi ile Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü tarafından Üniversitemizin belirlemiş olduğu şablona göre kapak tasarımı yapılarak, eser basılacak hale getirilir.
  2. Basıma hazır olan eserin bir taslağı Basımevi ve Matbaa Müdürlüğünce basılır.

  3. Eser sahibi, yayın taslağı ile “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayın Öneri Formu (Ek 1)’nu  2 kopya halinde ilgili formlar ile (Ek-2,3,4) birlikte bölüm/anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Dekanlık/Müdürlüğe müracaatını yapar.

  4. İlgili Dekanlık/Müdürlükte mevcut bulunan Birim Yayın Komisyonunun (tutanak) olumlu görüş bildirdiği yayınlar, ilgili formlarla birlikte Dekanlık/Müdürlükler tarafından bir üst yazı ile Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığına gönderilir.

  5. Üniversite Yayın Komisyonunun kararı Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinlik kazanır.Formlar/Dilekçeler